معافیت با جانبازی چگونه است؟

۱-حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند چند درصد است ؟
جواب : حداقل ۲۵ درصد جانبازی .

۲-جانبازان چند فرزند خود را می توانند از خدمت معاف کنند ؟
جواب : به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند .

۳-آیا امتیاز جانبازی برای برادران آنان لحاظ می گردد ؟
جواب : درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد .

۴-درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وی از خدمت معاف می شوند ؟
جواب : برای جانباز باحداقل ۲۵درصد جانبازی وبالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد .

۵-نحوه انتخاب ومعرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط برای بهره مندی از معافیت جانبازی به چه صورت می باشد ؟
جواب: انتخاب برادر با جانباز می باشد در صورت فوت جانباز با پدر و در صورت فوت پدر با مادر و در صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد .

۶-در صورتی که جانباز متوفی فاقد فرزند پسر فاقد برادر تنی باشد انتخاب از برادران ناتنی به چه صورت می باشد ؟
جواب : حق تقدم با برادری است که از مادر با جانباز تنی باشد در صوت نداشتن برادر تنی از مادر حق انتخاب با پدر خانواده ودر صورت فوت پدر انتخاب یکی از برادران با مادر درصورت فوت مادر با توافق برادران وهماهنگی بنیاد شهید انجام می پذیرد .

۷-مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت چه ارگانی است ؟
جواب : در صورتی که صرفا جانباز باشد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان محل سکونت جانباز

۸-آیا جانباز نیروهای مسلح با معرفی نیروهای مسلح می توانند از امتیاز جانبازی استفاده نمایند؟
جواب : خیر مگر آنکه تایید جانبازی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت پذیرد .

۹-آیا به مازاد درصد جانبازی بین ۲۶ تا ۴۹و ۵۱ تا ۷۰ در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه ؟
جواب : خیر برای ۲۵ درصد جانبازی یک فرزند وبرای جانبازان ۵۰ درصد وبالاتر حداکثر ۲ فرزند از خدمت معاف می شوند ومازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد .

۱۰-آیا درصد جانبازی پدر ومادر برای رسیدن به حد نصاب معافیت یک فرزند قابل جمع می باشد ؟
جواب : بله در صورتی که در صد جانبازی والدین به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد در صورت جانبازی آنان قابل جمع است .

۱۱-چنانچه بر اساس ضوابط ومقررات سالهای گذشته به سبب نیازمندی جانباز به مراقبت یکی از برادران خدمت از خدمت معاف کرده باشد آیا می توان برابر ضوابط جدید یک فرزند وی را نیز از خدمت معاف کرد ؟
جواب : بله مشروط به اینکه درصد جانبازی وی حداقل ۵۰ در صد یا بالاتر باشد .

۱۲-چنانچه در صد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد باشد آیا امتیازی برای فرزند وی در نظر گرفته می شود یا خیر ؟
جواب : در صو رتی که با سابقه آزادگی یا حضور در جبهه به عدد۳۰ و بالاتر برسد می توان برای فرزند وی امتیازی در نظر گرفت .

۱۳-چنانچه جمع اعداد مربوط به درصد جانبازی ، ماه حضور در چبهه ویا ماه آزادگی به عدد ۶۰ وبالا تر برسد آیا می توان دوفرزند وی را از خدمت معاف نمود؟
جواب : خیر و براساس جمع سوابق جانبازی ، جبهه و یا آزادگی تنها فقط یک فرزند ایثارگر می تواند از خدمت معاف شود .

۱۴-چنانچه جانبازی که درگذشته به سبب بیمار ناشی از جانبازی برای یک فرزند خود را در قالب ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت اخذ کرده باشد آیا می تواند فرزند دیگر خود را به سبب جانبازی از خدمت معاف نماید ؟
جواب : بله مشروط براینکه درصد جانبازی حداقل ۲۵ درصد و بالاتر باشد .

۱۵-آیا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟
جواب : بله درصورتی که حداقل دارای ۱۰ درصد جانبازی باشد از خدمت دوره ضرورت معاف می شود .

پیشنهاد ما:  ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت چقدر است؟

۱۶-چنانچه جانباز از امتیاز خود برای معافیت از خدمت استفاده کرده باشد آیا فرزند وی هم می تواند از امتیاز جانبازی استفاده نماید ؟
جواب : بله با درنظر گرفتن حد نصاب درصد جانبازی ( حداقل ۲۵ درصد )

۱۷-آیا فرزند خوانده قانونی جانباز می تواند از معافیت استفاده نماید ؟
جواب : بله مشروط برآنکه بنابر تایید بنیاد شهید شخص جانباز به سبب ناشی از جانبازی نتواند صاحب فرزند گردد .

۱۸-آیا برای معافیت فرزند خوانده قانونی درصد جانبازی خاصی لازم می باشد ؟
جواب : خیر صرف آنکه جانبازی و عدم توانایی جانباز در صاحب فرزند شدن به تایید بنیاد شهید رسیده باشد کفایت می کند .

۱۹-آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از ۵۰ درصد ، درحد معافیت ۲ نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد ؟
جواب : خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد .

۲۰-فرزند خواندگی جانباز به چه صورت اثبات می گردد ؟
جواب : با تایید مراجع صالح قضایی .

۲۱-آیا برای بانوان جانباز نیز امتیازی درنظر گرفته شده است ؟
جواب : بله هر فرد اناث که با حداقل ۲۵ درصد جانبازی می تواند برای همسرش درخواست معافیت نماید .

۲۲-معافیت همسر جانباز اناث به چه صورت است ؟
جواب : معافیت بصورت موقت ۵ ساله از تاری ازدواج جانباز با همسر محاسبه می گردد درصورت استمرار ازدواج به مدت ۵ سال معافیت موقت به دائم تبدیل می گردد .

۲۳-آیا جانباز اناث بالای ۲۵ درصد که در گذشته برادر یا فرزند خود را از خدمت معاف کرده است می تواند برابر ضوابط جدید برای همسر خود نیز درصورت معافیت نماید ؟
جواب :مشمولی که باجانباز ۲۵درصد ازدواج کند بارعایت ۵سال معافیت موقت معاف دائم است

۲۴-عموی من ۲۴ ماه اسارت و ۴۷ درصد جانبازی دارد و یک پسر هم دارد . آیا می توانم از میزان اسارت استفاده کنم ؟ 
جواب : خیر . میزان کسرخدمت و درصد جانبازی فقط به فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد .

۲۵-من کارت معافیت ایثارگران دارم آیا امکان ابطال کارت من وجود دارد تا برادر دیگر من از این کارت استفاده کند ؟
جواب : خیر  طبق قانون جدید ابطال کارت دیگر قابل اجرا نمی باشد.

۲۶-من از خدمت فرار کرده ام و معافیت ایثارگران شامل بنده می شود برای درخواست این نوع معافیت باید به کجا مراجعه کنم ؟
جواب : باید ابتدا به یگان خدمتی مراجعه کرده تا به وضعیت فرار شما رسیدگی شود   وبعد  باارائه گواهی اشتغال به خدمت به وظیفه عمومی به  درخواست شما رسیدگی می شود.

۲۷-پدر من دارای ۴۵ ماه سابقه جبهه و ۱۵ درصد جانبازی می باشد برادرم معاف شده است آیا من می توانم باجمع باقیمانده جبهه و جانبازی پدرمعافیت بگیرم ؟
جواب: بله در صورتی که جمع باقیمانده جبهه و جانبازی پدر به ۳۰ ماه برسد می توانید از معافیت بهره مند شوید.

۲۸-آیا برادرزاده جانباز ۲۵  درصد فاقد فرزند ذکور و برادر ،می تواند از  معافیت استفاده نماید ؟
جواب : خیر درصورت فقدان فرزندو برادر ، برادرزاده نمی تواند از این معافیت بهره مند گردد.

۲۹-بنده خواهرم جانباز ۳۰٪ است متاهل می باشد ولی فرزندی ندارد من می توانم از معافیت استفاده کنم ؟
جواب : اگر خواهر فاقد فرزند باشد شما می توانید از معافیت بهره مند گردید .

۳۰-من آزاده ای دارای ۲۴ ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر هستم آیا برادر من می تواند از این معافیت بهره مند گردد ؟
جواب : بله آزادگانی که دارای حداقل ۲۴ ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x