چند اصطلاح سهمیه طناب،بوی واکسن، چُس‌ماه – سری یک

  سهمیه طنابت رو گرفتی؟ اصطلاح معروفی که برای دوران های ابتدایی آموزشی معنا پیدا می کند ، چه کادر چه وظیفه :  به کادرها…