کتاب مجموعه قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه های آن [دانلود]

محتوای کتاب : آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی آئین نامه اجرائی ماده ۱۲…