دوره ۲۶ شهید بهشتی گردان امام حسین

سلام فراگیر دوره ۲۶ شهید بهشتی گردان امام حسین گروهان ایثاربودم فرمانده گردان سروان بیات بودن که الان سرهنگ تمام هستن فرمانده گروهان ابتدای دوره…