دوره ۲۶ شهید بهشتی گردان امام حسین

سلام فراگیر دوره ۲۶ شهید بهشتی گردان امام حسین گروهان ایثاربودم فرمانده گردان سروان **** بودن که الان سرهنگ تمام هستن فرمانده گروهان ابتدای دوره…